Greater China Region
Beijing, Guangzhou, Hong Kong, Shanghai & Taipei